Gmina Kobierzyce: Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce - Wroinfo.pl

Gmina Kobierzyce: Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

Niedługo rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce. Sprawdź szczegóły.
Gmina Kobierzyce: Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce /fot. Gmina Kobierzyce
Gmina Kobierzyce: Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce /fot. Gmina Kobierzyce

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Zobacz też: Gmina Kobierzyce: Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z §1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLII/836/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) Wójt Gminny Kobierzyce ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 20 listopada 2023 r. do 25 grudnia 2023 r. w następujących formach:

 • zbierania uwag w formie papierowej (osobiście lub na adres: Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce) i elektronicznej (pod adresem e-mail: jszycher@ugk.pl); 
 • zbierania uwag ustnych w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 4 w godzinach pracy urzędu; 
 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanego w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna); 
 • badania ankietowego (w formie papierowej i elektronicznej).

Materiały informacyjne, tj.:

 • projekt uchwały Rady Gminy w Kobierzycach, w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce wraz z uzasadnieniem i załącznikiem – Regulaminem, 
 • formularz zgłaszania uwag, 
 • ankieta udostępnione zostaną w wersji: 
 • elektronicznej na stronie www.ugk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja; 
 • papierowej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości: 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobierzycach; 
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach; 
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych obszarem rewitalizacji oraz w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyc; 
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe; 
 • w mediach społecznościowych Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Uwagi zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Kobierzycach. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport podsumowujący, który będzie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce, na stronie internetowej www.ugk.pl oraz, na żądanie osób zainteresowanych, w siedzibie urzędu gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce, e-mail: info@ugk.pl
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu opracowania uchwały Rady Gminy w Kobierzycach na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679. 
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: IOD@ugk.pl
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.
Źródło: mat. prasowe

Więcej z Wroinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *